فعالیت ها

پروژه تاریخ شفاهی جانبازان شیمیایی

پروژه تاریخ شفاهی جانبازان شیمیایی

CW Oral History project

 

(مصاحبه تخصصی با قربانیان سلاحهای شیمیایی و کارشناسان مرتبط برای ثبت تاریخ جنگ شیمیایی و تدوین آن مبتنی بر تاریخ شفاهی)

 

   برگزاری کارگاههای آموزشی اصول تاریخ شفاهی و تکنیک های مصاحبه

   مصاحبه با 20 جانباز شیمیایی در هر ماه

   مصاحبه با کارشناسان مرتبط در زمینه درمان مصدومان و تاریخ جنگ شیمیایی

   پیاده کردن، تصحیح و ویرایش متن

   گردآوری اسناد، تصاویر و مدارک مرتبط

   ساماندهی متن و اسناد و نگارش متن اصلی

 

CW-Oral-History-projec1t