فعالیت ها

پروژه ققنوس

پروژه ققنوس

Phoenix Project

 

(جانبازان شیمیایی بصورت داوطلبانه بعنوان روایتگران موزه دوستان و اطرافیان خود را به موزه دعوت کرده و برای آنان روایت میکنند)

 

    برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های روایتگری برای شرکت کنندگان در فاز اول

   برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی وتقویت مهارت های ارتباطی و زبان های خارجی

   تهیه مواد و محتوای لازم برای اجرای برنامه

   تهیه لباس و نشان متحدالشکل برای شرکت کنندگان