فعالیت ها

پروژه کارگاههای هنر برای صلح

پروژه کارگاههای هنر برای صلح

Art for Peace project

 

(خلق آثار هنری با پیام صلح و دوستی و مفاهیم انسانی ضد خشونت و تجاوزگری)

 

    برگزاری گارگاههای آموزشی برای مربیان TOT

   گردآوری و ساماندهی محتوای آموزشی

   تهیه مواد و وسایل مورد نیاز کارگاهها

   برنامه ریزی و اجرای کارگاههای هنری

 

art-for-peace1