فعالیت ها

پروژه صلح و لبخند

    پروژه صلح و لبخند

    Peace and Smile Project

 

(عکاسی از لحظه های لبخند و شادی انسانها با ملیت ، قومیت و سن و سال گوناگون بعنوان سمبل پیام دوستی و صلح)

 

   فراخوان عکاسی بین المللی ، داوری، انتخاب و چاپ گزیده آثار، جوایز

   برگزاری نمایشگاه از گزیده آثار

   نمایش آثار برگزیده در موزه

 

Peace love smile