بازدید رئیس و مدیران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از موزه صلح

Amirkabir

 رئیس و مدیران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از موزه صلح تهران بازدید کردند و پس از این بازدید در جلسه ای یا اعضای موزه صلح تهران، در زمینه همکاریهای علمی و پژوهشی بین دو مرکز گفتگو کردند.

در این جلسه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزی برای دانشجویان و اساتید تحت عنوان "علم در خدمت جنگ یا صلح" و نیز همکاری پژوهشگران جهاد دانشگاهی با موزه صلح، همکاری در زمینه انتشارات و برنامه های مشترک فرهنگی توافقاتی بعمل آمد.

برای دیدن عکس‌های این بازدید اینجا را کلیک کنید.