پنل جنگ

        

 

جنگ جهانی اول (1918-1914)

جنگ جهانی دوم (1945-1939)

تولد جنگ شیمیایی

بمباران گرنیکـا 1937

آمار مرگ و میر در اثر جنگ از قرن شانزدهم تا بیستم

بمباران غیر نظامیان در جنگ جهانی دوم

بمباران توکیو 1945

چند واقعیت تکان دهنده در مورد تلفات و پیامدهای جنگ

panele-1