پنل کاربرد سلاح های شیمیایی

        


تاریخچه جنگ شیمیایی

عامـل خـردل

عامـل اعصـاب

اثرات مزمن خـردل گوگـردی (گاز خـردل)

اثرات زیست محیطی جنـگ شیمیایی

روستاهای شیمیایی شده: زرده و دیـره

واکنش سازمان ملل به جنگ شیمیایی

گزارش کمیسیون بازرسی و تحقیق سازمان ملل متحد

فاجعه حلبچـه

ویتنام : قربانیان ماده شیمیایی نانجـی

part22