موزه صلح چیست؟

 وقتی برای اولین بار نام موزه صلح را می شنوید ممکن است متعجب یا کمی متحیر شوید.تصور این که در یک موزه جنگ چه می گذرد٬ دشوار نیست اما در یک موزه صلح چه چیزهایی می تواند وجود داشته باشد؟

ادامه مطلب: موزه صلح چیست؟