فهرست مطالب

کشـتی صلـح

 

                                                    

 کشـتی صلـح

Peace Boat

 

این سازمان یک NGO بین المللی است که درسال 1983 تاسیس شد و دفتر اصلی آن در توکیو- ژاپن واقع است و فعالیتهای آن بر روی آگاه سازی مردم دنیا درمورد پیامدهای جنگ بویژه سلاح های هسته ای، ایجاد ارتباطات فرهنگی بین فعالان صلح و مردم کشورهای مختلف و محافظت از محیط زیست و نیزاقدامات بشردوستانه متمرکز است.

مهم ترین برنامه این سازمان در قالب سفرهای کشتی صلح اجرا می شود که صدهانفر ازفعالان صلح، داوطلبان و جوانان در این سفرها حضور یافته و در برنامه های آموزشی آن شرکت می کنند و برنامه هائی را در کشورها و شهرهای محل توقف کشتی نیز اجرامی کنند.


سابت مرکز :  http://www.peaceboat.org