بازدید رئیس کمیته جهانی موزه‌ها از موزه صلح تهران

Logo ICOMدر روز شنبه 25 اردیبهشت‌ماه 1395 پروفسور مارتین هنز، رئیس کمیته جهانی موزه‌ها به همراه مسئولین این کمیته در ایران از موزه صلح بازدید کردند.

ایشان ضمن بازدید از موزه و گفتگوی نزدیک با راهنمایان موزه که از جانبازان شیمیایی جنگ عراق علیه ایران هستند در پایان با تبریک به خاطر راه‌اندازی چنین موزه‌ای با موضوعات مهم و ارزشمند بیان کردند کارهای پژوهشی و آموزشی انجام شده در موزه صلح در کمتر موزه‌ای در سطح بین‌المللی انجام شده است.

در روز شنبه 25 اردیبهشت‌ماه 1395 پروفسور مارتین هنز، رئیس کمیته جهانی موزه‌ها به همراه مسئولین این کمیته در ایران از موزه صلح بازدید کردند.

ایشان ضمن بازدید از موزه و گفتگوی نزدیک با راهنمایان موزه که از جانبازان شیمیایی جنگ عراق علیه ایران هستند در پایان با تبریک به خاطر راه‌اندازی چنین موزه‌ای با موضوعات مهم و ارزشمند بیان کردند کارهای پژوهشی و آموزشی انجام شده در موزه صلح در کمتر موزه‌ای در سطح بین‌المللی انجام شده است.

icon-henz

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3