پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی صلح

ban-ki-moon-unهر ساله در روز جهانی صلح سازمان ملل متحد طرف های درگیر را فرا می خواند تا سلاح های خود را زمین گذاشته و 24 ساعت آتش بس جهانی رعایت نمایند. نماد روزی بدون جنگ یاد آور مهمی است که درگیری می تواند و باید خاتمه یابد.

اما صلح فراتر از کنار گذاشتن اسلحه است. صلح ایجاد جامعه ای جهانی است که در آن مردم فارغ از فقر بسر برند و در منافع کامیابی سهیم باشند. صلح در باره رشد با یکدیگر و حمایت از هم دیگر به عنوان خانواده جهانی است. 

 

 

un-logo

پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد
به مناسبت روز جهانی صلح
21 سپتامبر 2016 برابر با 31 شهریور 1395

 

هر ساله در روز جهانی صلح سازمان ملل متحد طرف های درگیر را فرا می خواند تا سلاح های خود را زمین گذاشته و 24 ساعت آتش بس جهانی رعایت نمایند. نماد روزی بدون جنگ یاد آور مهمی است که درگیری می تواند و باید خاتمه یابد.

 

اما صلح فراتر از کنار گذاشتن اسلحه است. صلح ایجاد جامعه ای جهانی است که در آن مردم فارغ از فقر بسر برند و در منافع کامیابی سهیم باشند. صلح در باره رشد با یکدیگر و حمایت از هم دیگر به عنوان خانواده جهانی است.

 

موضوع امسال روز جهانی صلح تاکید بر17 آرمان توسعه پایدار دارد یعنی بلوک های ساختمانی که صلح را بنا می نهند. درگیری ها غالبا زمانی رخ می دهند که مردم بر سر منابع محدود رقابت می کنند. دستور کار 2030 برای توسعه پایدار راهنمای ما برای جلوگیری از شروع چنین درگیری هایی است با تضمین اینکه هیچ فردی عقب نماند.

 

زمانیکه در سپتامبر گذشته 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به اتفاق 17 آرمان توسعه پایدار را تصویب کردند، پیام آن ها روشن بود.

 

توسعه پایدار برای صلح با دوام حیاتی است و این دو بستگی به احترام به حقوق بشر دارند. نیاز داریم تا از سیاره خود محافظت کنیم و فقط با همکاری یکدیگر می توانیم خانه مشترک مان را برای نسل های آینده ایمن سازیم.

 

هر یک از ما می توانیم مروجی برای توسعه پایدار باشیم وپیام دستور کار 2030 و آرمان های توسعه پایدار را اشاعه دهیم. همه ما می توانیم دولت های متبوع خود را نسبت به تعهد آنان برای آیند مسئول نگه داریم.

 

اجازه دهید باهم تلاش کنیم تا همه ابنای بشر به منزلت و برابری دست یابند، سیاره ای سبز ترایجاد شود و تضمین گردد هیچ کس عقب نماند.

 

در این روز جهانی صلح تعهد خودتان را به وسیله قهرمان آرمان های توسعه پایدار شدن ابراز نمایید .

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3