برگزاری کارگاه آموزشی «ساز و کار جنگ و صلح»

War-peace-timموزه صلح تهران در ادامه‌ی برگزاري سلسه نشست ها و كارگاه‌هاي خود به‌منظور ترويج فرهنگ صلح و آموزش راهكارهاي بازدارندگي از بروز خشونت و جلسات تحلیلی جنگ‌های جهانی اين بار اين مفهوم را در قالب تعاملات فردي و اجتماعي بررسي می‌نماید.

به همين منظور کارگاه «سازوکار جنگ و صلح» در طي ٨ جلسه، روزهاي يكشنبه ساعت 15:30 تا 17:30 از شانزده آبان ماه 1395 در موزه صلح تهران برگزار خواهد شد.

به دليل محدوديت ظرفيت، اولويت با افرادی است كه سريعتر اقدام به ثبت‌نام می‌نمایند.

موزه صلح تهران در ادامه‌ی برگزاري سلسه نشست ها و كارگاه‌هاي خود به‌منظور ترويج فرهنگ صلح و آموزش راهكارهاي بازدارندگي از بروز خشونت و جلسات تحلیلی جنگ‌های جهانی اين بار اين مفهوم را در قالب تعاملات فردي و اجتماعي بررسي می‌نماید.

 

به همين منظور کارگاه «سازوکار جنگ و صلح» در طي ٨ جلسه، روزهاي يكشنبه ساعت 15:30 تا 17:30 از شانزده آبان ماه 1395 در موزه صلح تهران برگزار خواهد شد.به دليل محدوديت ظرفيت، اولويت با افرادی است كه سريعتر اقدام به ثبت‌نام می‌نمایند.

 

 

هزينه ثبت‌نام ٦٥٠٠٠ تومان (ششصدو پنجاه هزار ریال) مي باشد كه می‌بایست به شماره كارت ۵۰۲۹۳۸۱۰۱۹۱۴۸۸۵۷ به نام مهدی باقرنژاد پیربازاری بانک دی واريز گردد.

 

براي ثبت‌نام در اين كارگاه لطفا فرم زير را تكميل نماييد.

 

 مباحث كارگاه:

 جلسه اول: رابطه‌ی جنگ با خشونت و بحران

 جلسه دوم: رابطه‌ی جنگ با ترس و توهم

 جلسه سوم: رابطه‌ی جنگ با خودمحوري و منطق بازي

 جلسه چهارم: جنگ دفاعي و چالش ميان تكنولوژي هاي دفاعي/ تهاجمي

 جلسه پنجم: رابطه‌ی صلح با پذيرش و صبر

 جلسه ششم: رابطه‌ی صلح با شجاعت و واقعيت

 جلسه هفتم: رابطه‌ی صلح با مهرباني و آرامش

 جلسه هشتم: اصلاحات و صلح پيشگيرانه/ چالش تكثر اجتماعي و برخورد نيروهاي راديكال

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3