کارگاه تعاملی «تئاتر و گفتگو» برگزار شد.

کارگاه تعاملی «تئاتر و گفتگو» در روز سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ با حضور شرکت کنندگان در موزه
صلح تهران برگزار شد. در این کارگاه علاوه بر ایجاد فضای صمیمانه سعی شد تا شرکت‌کنندگان
با استفاده از زبان بدن و بدون کلام وارد گفتگو شوند و از این طریق زبان جدیدی را خلق کنند.
شرکت کنندگان در این کارگاه به صورت حضوری در مکان موزه صلح تهران حضور داشتند
و مدرس کارگاه نیز به صورت مجازی تسهیلگری کارگاه را بر عهده داشت.
 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3