محکومیت کشتار غیر نظامیان و حمله به مراکز درمانی در غزه

کشتار گسترده غیر نظامیان و حمله به مراکز درمانی و بیمارستانها در غزه نه تنها عملی غیر انسانی و جنایتکارانه است بلکه نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه و مخالف با وجدان بشری است و باید فوراَ متوقف شود.

موزه صلح تهران به عنوان یکی از سازمانهای مردم نهاد ترویج دهنده حقوق بین الملل بشردوستانه در کنار بسياری از سازمانهای مردم نهاد بین المللی و میلیونها نفر از مردم در سراسر جهان ضمن محکوم کردن این جنایات هولناک از جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی مسئول میخواهد تا تمام توان خود را برای متوقف ساختن این فجایع که قلب مردم دنیا را به درد آورده بکار برند و تاکید میکند که سکوت در مقابل این جنایات باعث میشود جنایتکاران با احساس ایمن بودن به کشتار و نسل کشی ادامه دهند...

For Gaza

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3