گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه شهدای سجادیان شهرستان رودهن

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه شهدای سجادیان شهرستان رودهن در تاریخ 10 اسفند ماه از موزه صلح تهران


madree-sajadian

 

 


بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه شهدای سجادیان شهرستان رودهن در تاریخ 10 اسفند ماه از موزه صلح تهران a  b  f  j  l

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3