گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه پسرانه بنی آدم در تاریخ 9 اسفند

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه پسرانه بنی آدم در تاریخ 9 اسفند ماه از موزه صلح تهران


madrese-bani-adam

 

  a  b  f  g

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3