گزارش تصویری مربوط به بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه تهران به همراه ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی داشگاه تهران از موزه صلح تهران بازدید نمودند و در پایان در مورد موضوعات مرتبط با سلاحهای ممنوعه، معاهدات بین المللی و نقش حقوق بین الملل در برقراری صلح و امنیت در جهان گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

 پانزدهم اسفند یکهزار و سیصد و نود

arshad Hoghogh

 

 

 جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه تهران به همراه ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی داشگاه تهران از موزه صلح تهران بازدید نمودند و در پایان در مورد موضوعات مرتبط با سلاحهای ممنوعه، معاهدات بین المللی و نقش حقوق بین الملل در برقراری صلح و امنیت در جهان گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.


a  b  e  f

 

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3