بیانیه شبکه نمایندگان پارلمانهای دنیا برای عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای به مناسبت 29 آوریل روز جهانی بزرگداشت قربانیان شیمیایی

اینجانب به نمایندگی از شبکه نمایندگان پارلمانهای دنیا PNND ، عمیقترین احترامات خود را به تمامی آنانکه در در ایران قربانی آثار ویرانگر کاربرد سلاحهای شیمیایی شدند ابزار میکنم.

صرف نظر از ریشه های منازعات که متاسفانه گاه منجر به بروز جنگ میشوند، هیچگاه توجیهی برای کاربرد سلاحهای غیر قانونی و ضد بشری مانند سلاحهای شیمیایی وجود ندارد.سلاحی که موجب درد و رنج غیر ضروری و طولانی مدت برای قربانیان و نیز صدمه به غیر نظامیان میگردد.

pnnd

 

 

بیانیه شبکه نمایندگان پارلمانهای دنیا برای عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای به مناسبت 29 آوریل روز جهانی بزرگداشت قربانیان شیمیایی


خطاب به شرکت کنندگان در مراسم موزه صلح تهران – دهم اردیبهشت 1391


اینجانب به نمایندگی از شبکه نمایندگان پارلمانهای دنیا PNND ، عمیقترین احترامات خود را به تمامی آنانکه در در ایران قربانی آثار ویرانگر کاربرد سلاحهای شیمیایی شدند ابزار میکنم.

صرف نظر از ریشه های منازعات که متاسفانه گاه منجر به بروز جنگ میشوند، هیچگاه توجیهی برای کاربرد سلاحهای غیر قانونی و ضد بشری مانند سلاحهای شیمیایی وجود ندارد. سلاحی که موجب درد و رنج غیر ضروری و طولانی مدت برای قربانیان و نیز صدمه به غیر نظامیان میگردد.

تجربه هولناک شما بعنوان قربانیان سلاحهای شیمیایی نبایستی هیچگاه فراموش شود و نباید هیچگاه تکرار شود.

ما دوشادوش شما ایستاده ایم تا خواستار ممنوعیت جهانی برای سلاح های کشتار جمعی باشیم و نیز در تلاش برای اقدامات منطقه ای همچون ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و سایر سلاحهای کشتار جمعی در کنار شماییم.

تاکنون بیش از 200 نماینده از پارلمانهای بیش از 40 کشور جهان از بیانیه مشترک پارلمانی برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و سایر سلاحهای کشتار جمعی حمایت کرده اند.

این اقدام رهیافتی است دیپلماتیک و غیر تبعیض آمیز برای رسیدن به این مهم.

ما از همکاران خود و نمایندگان پارلمان در ایران نیز میخواهیم تا از این بیانیه حمایت کنند.

ماهمچنین از سازمانهای مردم نهاد و مقامات دولتی نیز میخواهیم تا در این حرکت به ما و سایرین در جای جای دنیا ملحق شوند تا نیروی کافی برای محقق نمودن این هدف والا فراهم گردد.


آلن ویر

هماهنگ کننده جهانی

شبکه نمایندگان پارلمانهای دنیا برای عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای

PNND

RTEmagicC PNND logo 2008 resized.jpg


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3