پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی صلح

 

ban01 پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

به مناسبت روز بین المللی صلح

21 سپتامبر 2012 برابر با 31 شهریور 1391

 

سازمان ملل متحد در روز بین المللی صلح به توقف کامل عملیات خصمانه در سراسر جهان دعوت می نماید. ما همچنین از مردم در همه جا می خواهیم به هنگام نیمروز به وقت محلی به احترام قربانیانی که جانشان را از دست داده اند و آنانی که جان به در برده‌اند، اما اکنون باید با آسیب و درد کنار بیایند، یک دقیقه سکوت اختیار کنیم.

موضوع مناسب امسال "صلح پایدار برای آینده ای پایدار" است.

  پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

به مناسبت روز بین المللی صلح

21 سپتامبر 2012 برابر با 31 شهریور 1391

 

سازمان ملل متحد در روز بین المللی صلح به توقف کامل عملیات خصمانه در سراسر جهان دعوت می نماید. ما همچنین از مردم در همه جا می خواهیم به هنگام نیمروز به وقت محلی به احترام قربانیانی که جانشان را از دست داده اند و آنانی که جان به در برده‌اند، اما اکنون باید با آسیب و درد کنار بیایند، یک دقیقه سکوت اختیار کنیم.

موضوع مناسب امسال "صلح پایدار برای آینده ای پایدار" است.

مخاصمات مسلحانه ستون‌های توسعه پایدار را مورد حمله قرار می دهند. منابع طبیعی باید برای منافع جامعه به مصرف برسند، نه اینکه برای جنگ‌ها هزینه شوند. کودکان باید در مدرسه باشند، نه اینکه در ارتشها به کار گماشته شوند. بودجه‌های ملی باید بر ظرفیت سازی انسانی تاکید داشته باشد، نه اینکه بر سلاح‌های مرگ آور متمرکز شوند.

در روز بین المللی صلح، اینجانب متخاصمان در سراسر جهان را به این فرا می خوانم تا راه حل های صلح آمیز برای مخاصماتشان بیابند. اجازه دهید تمامی ما به اتفاق برای آیندهای امن، عادلانه و شکوفا برای همه بکوشیم.

 

Ban-Un

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3