در مدت هشت ماه ده هزار نفر از موزه صلح بازدید کردند

NMآمار بازدید و نمودار میانگین بازدید ماهانه موزه صلح تهران از فروردین ماه تا پایان آبان ماه 1392 به شرح زیر است:

تعداد کل بازدید کنندگان: 10550 نفر

میانگین بازدید در هر ماه: بیش از 1300 نفر

میانگین بازدید روزانه: 65 نفر

موزه صلح همیشه چشم انتظار بازدیدکنندگان محترم است.

زمان بازدید: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12:30 و 14 تا 17

 آمار بازدید و نمودار میانگین بازدید روزانه موزه صلح تهران از فروردین ماه تا پایان آبان ماه 1392 به شرح زیر است:

تعداد کل بازدید کنندگان: 10550 نفر

میانگین بازدید در هر ماه: بیش از 1300 نفر

میانگین بازدید روزانه: 65 نفر

موزه صلح همیشه چشم انتظار بازدیدکنندگان محترم است.

زمان بازدید: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12:30 و 14 تا 17

8Months first

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3