شهرداری سردشت به سازمان بین‌المللی شهرداران صلح پیوست

Sardashtرئیس هیئت‌مدیره موزه صلح تهران در دیدار با شهردار سردشت بابیان این خبر گفت: عضویت شهرداری سردشت در سازمان بین‌المللی شهرداران صلح پذیرفته شده است.

دکتر محمدرضا سروش با اشاره به اهداف سازمان بین‌المللی شهرداران صلح افزود: تلاش این سازمان در راستای صلح جهانی و ریشه کن کردن جنگ با استفاده از اقدامات فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی است. وی همچنین افزود: عضویت شهر هیروشیما به‌عنوان اولین شهر بمباران شده به‌وسیله بمب اتمی و سردشت به‌عنوان اولین شهر بمباران شده به‌وسیله بمب‌های شیمیایی در جهان از ویژگی‌های برجسته این سازمان است.

رئیس هیئت‌مدیره موزه صلح تهران در دیدار با شهردار سردشت بابیان این خبر گفت: عضویت شهرداری سردشت در سازمان بین‌المللی شهرداران صلح پذیرفته شده است.

دکتر محمدرضا سروش با اشاره به اهداف سازمان بین‌المللی شهرداران صلح افزود: تلاش این سازمان در راستای صلح جهانی و ریشه کن کردن جنگ با استفاده از اقدامات فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی است. وی همچنین افزود: عضویت شهر هیروشیما به‌عنوان اولین شهر بمباران شده به‌وسیله بمب اتمی و سردشت به‌عنوان اولین شهر بمباران شده به‌وسیله بمب‌های شیمیایی در جهان از ویژگی‌های برجسته این سازمان است.

دکتر سروش در خصوص دبیرخانه این سازمان در ایران نیز اظهار داشت: کارکنان دبیرخانه سازمان بین‌المللی شهرداران صلح در ایران، جانبازان شیمیایی موزه صلح تهران هستند و داوطلبانه کلیه امورات این دبیرخانه را اداره می‌کنند.

رئیس هیئت‌مدیره موزه صلح تهران نامه شهردار هیروشیما خطاب به شهردار سردشت و همچنین گواهی عضویت شهرداری سردشت در سازمان بین‌المللی شهرداران صلح را به مهندس ابراهیم سلطانی شهردار سردشت تحویل داد.

شایان ذکر است شش هزار و دویست شهرداری در جهان عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح هستند که از این تعداد 350 عضو آن، شهرداران کشورمان هستند.

Sardasht-Mayors

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3