متن پیام مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران به مناسبت روز جهانی صلح

UNESCOمتن سخنرانی خانم استر کیش لاروش، مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران
به مناسبت روز جهانی صلح
30 شهریور 1393

 

 

خانم‌ها و آقایان محترم

روز جهانی صلح یادآور اصلی ترین دلیل ابنا بشر برای زیستن آزاد در کنار یکدیگر و با برخورداری از حقوق و کرامت برابر می باشد. تم امسال روز جهانی صلح با عنوان "حقوق مردم در برخورداری از صلح" انتخاب شده است که به مناسبت سی امین سالگرد تصویب بیانیه سازمان ملل در خصوص حقوق مردم در برخورداری از صلح نامگذاری شده است.
حقوق مردم در برخورداری از صلح در زمانی که خشونت اینگونه دارد دنیا را از هم می پاشد، از اهمیت زیادیبرخوردار میشود. برای دستیابی به صلح ما بایستی واقعیات جنگ را در زمان حال درک کنیم. جنگهایی که دارند زندگی و هویت انسانها را در سوریه، عراق و نقاط دیگر با خشونتی علیه ارزشهای فرهنگی و مذهبی میگیرند. 

 

متن سخنرانی خانم استر کیش لاروش، مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران
به مناسبت روز جهانی صلح
30 شهریور 1393

خانمها و آقایان محترم
روز جهانی صلح یادآور اصلی ترین دلیل ابنا بشر برای زیستن آزاد در کنار یکدیگر و با برخورداری از حقوق و کرامت برابر می باشد. تم امسال روز جهانی صلح با عنوان "حقوق مردم در برخورداری از صلح" انتخاب شده است که به مناسبت سی امین سالگرد تصویب بیانیه سازمان ملل در خصوص حقوق مردم در برخورداری از صلح نامگذاری شده است.Kuisch-Laroche

حقوق مردم در برخورداری از صلح در زمانی که خشونت اینگونه دارد دنیا را از هم می پاشد، از اهمیت زیادیبرخوردار میشود. برای دستیابی به صلح ما بایستی واقعیات جنگ را در زمان حال درک کنیم. جنگهایی که دارند زندگی و هویت انسانها را در سوریه، عراق و نقاط دیگر با خشونتی علیه ارزشهای فرهنگی و مذهبی میگیرند.

امروزه جوامع و شهر های ما متنوع تر از قبل شده اند – اما دیگرپذیری کمتر شده است. در سراسر جهان جنگرو به افزایش است و یک ونیم میلیارد انسان در کشور های جنگ زده و آسیب پذیر زندگی میکنند. نیمی از جمعیت جهان زیر 25 سال هستند. 90 در صد از انسانها در کشور های در حال توسعه زندگی می کنند و با چالشی که ما آن را "بحران آینده" می نامیم مواجه هستند، یعنی نداشتن مهارت و نداشتن شغل.
معادله ساده است.
شعار موزه صلح تهران به خوبی صلح را به چیزی بیش از عدم وجود جنگ توصیف میکند.
وقتی که بیش از یک میلیارد انسان در فقر مفرط زندگی می کنند، جهان امنیتنخواهد داشت. وقتی که مردم به آموزش و بهداشت دسترسی ندارند، در زمانیکه الگو های نا پایدار محیط زیست راتهدید می کنند، وقتی که انسانها از حقوق برابر برخوردار نیستد، جوامع امن نخواهند بود.
در یونسکو ما معتقدیم که صلحی که بر مبنای ترتیبات سیاسی و اقتصادی دولت ها پایه گزاری شود هیچگاه نمی تواند صلحی پایدار باشد. ما باید میان نسل بشربا ایجادفضای گفتگوی،درک و اعتماد بیشتر بهایجاد وحدت برسیم. همینطور ما معتقدیم که آموزش،علوم، فرهنگ و هنر ابزارهای مهمی هستند که ما را به هم نزدیک تر می کنند.
در منشور یونسکو چنین آمده است "از زمانی که جنگ در اذهان بشر ایجاد شد، میباست ایجاد صلح را نیز از اذهان بشر آغاز نمود".
این گفته 70 سال پیش در زمان آوارهای به جا مانده از جنگ جهانی اول توسط کشورهای پایه گذار یونسکو نوشته شد.اما همچنان در زمان حال نیز آن مصداق پیدا میکند. ما نیز بایستی به همان قدرتی که تسلیحات جنگی امروزی میتازند، با تمام قدرت وارد شویم تا اهرم های صلح را بکار بندیم. برای مقابله با نفرتی که باعث تقابل فرهنگ ها با هم شده است، ما باید با عزمی جهانی نسبت بهفراهم کردن امکان دسترسی همگان به آموزش بکوشیم تا افراد خود مقابل دعوت به خشونت ایستادگی کنند. برای مقابله با در هم شکستن گوناگونی فرهنگی، ما بایستی از میراث بعنوان وسیله ای برای فهم متقابل استفاده کنیم. برای مقابله با بی تفاوتی، ما بایستی متضمن آزادی بیان و حفاظت از روزنامه نگاران شویم. ما باید در تلاشهایمان برای مقابله با نژادپرستی، تبعیض، افراطی گری و تخریت هویت فرهنگی و مذهبی خستگی ناپذیر عمل کنیم.
دهه بین المللی "نزدیکی بین فرهنگ ها" (2022-2013) که توسط یونسکو راهبری میشود، فرصتی است برای اینکه ما تلاشهایمان را در جهت دستیابی به فرهنگ صلح همسو نماییم.
در مهرماه سال گذشته، جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور، طی سخنرانی شان در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل اینگونه فرمودند:
ما باید بپذیریم و بتوانیم در اینجا افقی را بگشاییم که درآن به جای جنگ، صلح،به جای خشونت، مدارا، به جای خونریزی، پیشرفت،به جای تبعیض، عدالت،به جای فقر، برخورداری و به جای استبداد، آزادی درسراسرجهان بهتردیده شود.به گفته فردوسی، شاعر بلند آوازه ایران:
بکوشید نیکی به کارآورید
چو دیدید سرما، بهار آورید
در آخر میخواهم بگویم که امیدوارم صلح در جای جای دنیا و بویژه در این منطقه بحران زده به زودی به واقعیت بپیوندد.
چند وقت پیش که بازدیدی از موزه صلح داشتم، با دیدن عکس ها و گوش دادن به داستان زندگی کسانی که از جنگ جان سالم به در برده اند و آنهایی که قربانی سلاح های شیمیایی بوده اند،این جمله نلسون ماندلا به خاطرم آمد:
شفقت است که ما انسانها را به هم وصل میکند، نه از روی ناچاری یا اجبار. بلکه ما بعنوان ابناء بشر یاد گرفته ایم که چگونه رنج های مشترکمان را به امید برای آینده تبدیل کنیم.

 

به همه شما روز جهانی صلح را تبریک عرض میکنم.
با تشکر

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3