در تدارک صلح جهانی


عنوان کتاب : در تدارک صلح جهانی

نویسنده : سوسن صفاوردی

مترجمان : -

انتشارات : مؤسسه نشر شهر 1388
شابک : 6-088-238-964-978

توضیحات: مجموعه  مقالات سمینار علمی ، پژوهشی و بین المللی صلح ، زنان ، ادیان الهی                 
dar tadaroke solh