مطالعات صلح

 

عنوان کتاب : مطالعات صلح

مقدمه ای بر مفاهیم، گستره و نظریات

نویسنده : مهسا ماه پیشانیان

مترجم  : -

انتشارات : خرسندی 1390

شابک : 4-161-114-600-978  

توضیحات: مولف عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر است.        
Motaleate-Solh