جامعه شناسی صلح

 

عنوان کتاب : جامعه شناسی صلح

نویسنده : گاستون بوتول (Gaston Bouthoul)

مترجم : دکتر هوشنگ فرخجسته

انتشارات : جامعه شناسان 1388

شابک : 5-6-90583-600-978  

توضیحات:        
Jemeh-shenasi-solh