عنوان کتاب : جنبه‌های پزشکی دفاع شیمیایی

نویسنده :

مترجمان : دکتر حسینعلی مهرانی ، دکتر منصور کشاورز

انتشارات : آریا طب 1380

ISBN :   

توضیحات: از مجموعه جنبه های پزشکی دفاعی هسته ای ، بیولوژیک و شیمیایی                 
---wb