عنوان کتاب : عوامل جنگ شیمیایی سم شناسی و درمان

نویسنده : مارس تیمونی

مترجم : دکتر غلامرضا پورحیدری

انتشارات :نشر طبیب ( موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده)

شابک : 2-769-456-964 

توضیحات : ترجمه با همکاری دکتر امیر حسین خلجی ، دکتر مراد علی نیک سرشت  و پروین صالحی  
avamele jange shimiaei