عنوان کتاب : مصدومیت با عوامل شیمیایی جنگی

نویسنده : ساتو سومانی و جیمز رومانو

December 7, 2000

شابک :0849308727-978   

توضیحات :                                 Chemical Warfare Agents: Toxicity at Low Levels

Editor :Satu M. Somani , James A. Romano Jr

CW-low-level-cover