عنوان کتاب : آسیب میکروسکوپی خردل گوگردی

Microscopic Pathology of Sulfur Mustard

نویسنده : دکتر حسین الیاسی

انتشارات : موسسه فرهنگی هنری عصر توسعه دانش، 1392

ISBN :    

توضیحات: سوختگی های شیمیایی، گاز خردل، سلاحهای شیمیایی- پیش بینی های ایمنی، گازهای سمی و خفه کننده- کاربرد جنگی                 
microscopic-pathology