بازدید اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از موزه صلح تهران 1392/05/23