تاکید برمشارکت قربانیان جنگ در موزه صلح

 «چشمان سوخته و سرفه های آنان رساتر از هر سخنی٬ گویای رنجشان می باشد.»

تجربیات سایر موزه های صلح در دنیا بویژه موزه صلح هیروشیما نشان دهنده اهمیت مشارکت قربانیان جنگ در تاثیر گذاری پیام موزه است.

ادامه مطلب: تاکید برمشارکت قربانیان جنگ در موزه صلح