کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی یونسکو

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، پس از انعقاد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماًٌ تأسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه کنید :  http://chpd.sbu.ac.ir


img1