مسابقه شطرنج دوستانه، به صلح انجامید

chess tpm 1به مناسبت روز جهانی ورزش در خدمت توسعه و صلح (6 آوریل)، مسابقه شطرنج نمادینی در روز دوشنبه 17 فروردین ماه سال 1394 میان استاد بزرگ خانم شادی پریدر و آقای کاظم مقدس، یکی از راویان جانباز موزه صلح تهران در محل این موزه برگزار شد. این مسابقه که با هدف تاکید بر نقش ورزش در توسعه فرهنگ صلح و آشتی انجام شد، در میان تشویق تماشاکنندگان با نتیجه مساوی به انتها رسید.
به مناسبت روز جهانی ورزش در خدمت توسعه و صلح (6 آوریل)، مسابقه شطرنج نمادینی در روز دوشنبه 17 فروردین ماه سال 1394 میان استاد بزرگ خانم شادی پریدر و آقای کاظم مقدس، یکی از راویان جانباز موزه صلح تهران در محل این موزه برگزار شد. این مسابقه که با هدف تاکید بر نقش ورزش در توسعه فرهنگ صلح و آشتی انجام شد، در میان تشویق تماشاکنندگان با نتیجه مساوی به انتها رسید.

 

Chess1

 

chess2

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3