پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت یاد روز تمامی قربانیان جنگ های شیمیایی

Ban-Unامسال یاد روز تمامی قربانیان جنگ های شیمیایی بیشتر از هر زمان اهمیت دارد زیرا با یکصدمین سالگرد نخستین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در نبرد مصادف گردیده است.

رخداد در ایپرس در 1915 باید خاطره دوری باشد اما حقیقت وحشتناک این است که امروزما هنوز درگیر اثرات غیر انسانی و بدون هدف سلاح های شیمیایی هستیم. یکصد سال پس از اینکه گاز کلر به عنوان سلاح در ایپرس استفاده شد، چنین سلاح های مرگباری همچنان تهدید علیه نوع بشر هستند. 
این بی عدالتی است که 90 سال پس از پروتکل 1925 ژنو و نزدیک به 20 سال بعد از به اجرا در آمدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی، صورت اسامی آنانی که ما در اندوه شان در این روزبه سوگ نشسته ایم حتی طولانی تر شده است. جهان از گذشته به هزینه مردم بی گناهی که زندگی شان به دلیل حملات شیمیایی نابود شده، درس عبرت بسیار اندکی آموخته است.

  

پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد 


به مناسبت یاد روز تمامی قربانیان جنگ های شیمیایی


29 آوریل 2015 برابر با 9 اردیبهشت 1394

 

Ban-Un

امسال یاد روز تمامی قربانیان جنگ های شیمیایی بیشتر از هر زمان اهمیت دارد زیرا با یکصدمین سالگرد نخستین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در نبرد مصادف گردیده است.

رخداد در ایپرس در 1915 باید خاطره دوری باشد اما حقیقت وحشتناک این است که امروزما هنوز درگیر اثرات غیر انسانی و بدون هدف سلاح های شیمیایی هستیم. یکصد سال پس از اینکه گاز کلر به عنوان سلاح در ایپرس استفاده شد، چنین سلاح های مرگباری همچنان تهدید علیه نوع بشر هستند.
این بی عدالتی است که 90 سال پس از پروتکل 1925 ژنو و نزدیک به 20 سال بعد از به اجرا در آمدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی، صورت اسامی آنانی که ما در اندوه شان در این روزبه سوگ نشسته ایم حتی طولانی تر شده است. جهان از گذشته به هزینه مردم بی گناهی که زندگی شان به دلیل حملات شیمیایی نابود شده، درس عبرت بسیار اندکی آموخته است.
تنها دو سال قبل، گزارش های استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به عنوان فراخوان بیداری جامعه جهانی در باره ادامه تهدید این سلاح های غیر انسانی مطرح شده است. تصاویر هولناک قربانیان سلاح های شیمیایی در سوریه همواره باید پیش چشمان همگی ما باشد.
تلاش چند ملیتی برای خلاص کردن سوریه از شر برنامه سلاح های شیمیایی، به وضوح نماینگر این حقیقت است که در صورت اتحاد جامعه بین المللی چه می توان به دست آورد. اینک تقریبا تمامی مواد سلاح های شیمیایی سوریه منتقل یا نابود شده اند و تخریب باقی مانده تاسیسات تولید سلاح های شیمیای در این کشور آغاز گردیده است. این لحظه ای درخشان از جنبه دیگراز جنگ مخربی است که باید سریعا به خاطر مردم سوریه، منطقه و جهان ما خاتمه یابد.
گزارش های اخیردر مورد استفاده عمدی مواد شیمیایی سمی به عنوان سلاح در درگیری سوریه عمیقا ناراحت کننده است. اینجانب قویا چنین استفاده ای به وسیله هر طرف متخاصم را محکوم و خواستار محاکمه مقصران هستم، همچنین تکرار می کنم هر گونه استفاده از سلاح های شیمیایی تحت هر شرایطی نقض فاحش پروتکل 1925 و سایر قواعد مرتبط با حقوق بین الملل عرفی است.
در این یکصدمین سالگرد حزن انگیز، اینجانب دوباره بر اهمیت کنوانسیون سلاح های شیمیای تاکید دارم و قویا چند کشور محدودی که هنوز خارج از این چارچوب هستند را ترغیب می نمایم بدون هیچ وقفه ای به آن ملحق شوند. ما نیاز داریم هوشیاری مشترک خود را تا زمان دستیابی به عضویت جهانی حفظ نماییم.
هیچ راه معنا دار بیشتری برای احترام دسته جمعی به قربانیان سلاح های شیمیایی و اینکه نوع بشر برای همیشه از تهدید شوم استفاده از سلاح های شیمیایی برای همیشه درامان باشد، باقی نمانده است. در این روز یادبود، اجازدهید اقدامی بیشتراز یادآوری گذشته انجام دهیم؛ اجازه دهید به وسیله تجدید تعهد مشترکمان برای رها کردن جهان از بلای سلاح های شیمیایی و همه سلاح های کشتار جمعی، آینده جدیدی ترسیم کنیم.

 

------------------------------------------------------------------------

 

THE SECRETARY-GENERAL
--
MESSAGE ON THE DAY OF REMEMBRANCE FOR ALL VICTIMS OF CHEMICAL WARFARE
29 April 2015

 

This year’s Day of Remembrance for All Victims of Chemical Warfare is more significant than ever as it marks the 100th anniversary of the first time chemical weapons were deployed on a large scale in battle.

 

The events in Ypres in 1915 should be a distant memory – but the frightening truth is we are still grappling with the inhumane and indiscriminate effects of chemical weapons today. One hundred years after chlorine gas was used a weapon of war in Ypres, such horrific weapons continue to threaten humankind.

 

It is an outrage that 90 years after the 1925 Geneva Protocol and nearly 20 years after the entry into force of the Chemical Weapons Convention the list of those we mourn on this Day only grows longer. The world has learned too little from the past – at the expense of innocent people whose lives have been destroyed by chemical attacks.

 

Just two years ago, reports of the use of chemical weapons in Syria served as a shocking wake-up call to the international community about the continuing threat posed by these inhumane weapons. The horrific images of the victims of chemical weapons in Syria should continue to haunt us all.

 

The multinational effort to rid Syria of its chemical weapons programme clearly demonstrated what can be achieved when the international community unites. Nearly all of Syria’s chemical weapon materials have now been removed or destroyed, and the destruction of the remaining chemical weapons production facilities in the country has commenced. This has been one bright moment in an otherwise devastating conflict which must urgently end for the sake of the country’s people, the region and our world.

 

The most recent reports of the continued alleged use of toxic chemicals as a weapon in the Syrian conflict are deeply disturbing. I strongly condemn any such use by any party to the conflict, call for the perpetrators of such acts to be brought to justice, and reiterate that any use of chemical weapons under any circumstances would be a grave violation of the 1925 Protocol and other relevant rules of customary international law.

 

On this tragic centenary, I stress again the importance of the Chemical Weapons Convention and strongly urge those few countries that still remain outside this framework to adhere to it without further delay. We will need to maintain our common vigilance until universal membership is attained.

 

There is no more meaningful way to collectively honour the victims of chemical warfare and make sure that humankind is forever liberated from the ominous threat of the use of chemical weapons. On this Day of Remembrance, let us do more than recall the past; let us shape a new future by renewing our common pledge to rid the world of chemical weapons and all other weapons of mass destruction.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3