پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی صلح

ban-ki-moon-un21 سپتامبر 2015برابر با 30 شهریور 1394

 

امسال روز جهانی صلح با بحبوحه خشونت مرگبار و درگیری های بی ثبات کننده در سراسر جهان مصادف است.  به جای تسلیم در برابر ناامیدی، مسئولیتی مشترک بر عهده داریم مبنی بر در خواست خاتمه وحشی گری و  گریز از مجازات که متداول شده است.
اینجانب همه جناح های درگیر را فرا می خوانم تا سلاح های خود را زمین گذاشته و آتش بس جهانی را رعایت کنند.  به آنان  می گویم: کشتار و تخریب را متوقف و فضایی برای صلح پایدار فراهم کنید.

 

پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد
به مناسبت روز جهانی صلح
21 سپتامبر 2015برابر با 30 شهریور 1394

 

ban-ki-moon-unامسال روز جهانی صلح با بحبوحه خشونت مرگبار و درگیری های بی ثبات کننده در سراسر جهان مصادف است.  به جای تسلیم در برابر ناامیدی، مسئولیتی مشترک بر عهده داریم مبنی بر در خواست خاتمه وحشی گری و  گریز از مجازات که متداول شده است.


اینجانب همه جناح های درگیر را فرا می خوانم تا سلاح های خود را زمین گذاشته و آتش بس جهانی را رعایت کنند.  به آنان  می گویم: کشتار و تخریب را متوقف و فضایی برای صلح پایدار فراهم کنید.


اگرچه ممکن است این رویا دور از واقعیت به نظر رسد، امّا رویای صلح در زندگی مردم در همه جا تداوم دارد.


برای تحقق این رویا هیچ گروهی مصمم تر از جوانان امروز نیستند. آنان بخشی از پرجمعیت ترین نسل جوانان تاریخ بوده که آگاه تر و بیش از هر زمان با هم در ارتباط هستند.  اینجانب همه دولت ها را ترغیب می نمایم به منظور تحقق کمک های بالقوه وسیع جوانان صلح ساز جهان، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند.


باید همه شرکایی که آرمان صلح را به اشتراک می گذارند به شکلی هم زمان بسیج کنیم. سازمان های غیردولتی، گروه های اعتقادی و شرکت ها، همه در پرورش پیشرفت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد جهانی منصفانه تر و صلح آمیز ترنقش دارند. ارزش این همکاری موضوع این روز است: " همکاری برای صلح- کرامت برای همه".


ما در  زمانی مخاطره آمیززندگی می کنیم – امّا این دوران عصر وعده بزرگ نیز هست. طی چند روز آتی، رهبران سراسر جهان در سازمان ملل متحد گردهم خواهند آمد تا دستور کار 2030 که برنامه 15 ساله ما برای دسترسی به توسعه پایدار است را مورد پذیرش قرار دهند. این برای نوید یک زندگی شرافتمندانه برای همه ضروری است، در جایی که فقر به تاریخ می پیوندد و صلح در اولویت قرار می گیرد.


اجازه دهید در این روز جهانی، در عین اینکه ما 70 سالگی سازمان ملل متحد را جشن    می گیریم،  فرصت را برای دستیابی به هدف بنیادین این سازمان غنیمت شماریم: نسل های آتی را از بلای جنگ نجات دهیم.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3