کارگاه آموزشی مبانی حقوق بین الملل بشردوستانه در موزه صلح برگزار شد

 

IHLاولین دوره از کارگاههای آموزشی مبانی حقوق بین الملل بشردوستانه با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ ، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی روز پنجشنبه 13 مهرماه 91 در موزه صلح برگزار شد.

در این برنامه آموزشی که با حضور 40 نفر از دانشجویان حقوق بین الملل و برخی از دانشجویان سایر رشته ها برگزار شد موضوعاتی از قبیل مبانی حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه، ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه،مروری بر معاهدات بین المللی مربوط به IHL، آشنایی با نهضت صلیب سرخ و هلال احمر ، مروری بر تاریخچه خلع سلاح شیمیایی و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و نیز نقش موزه های صلح در ترویج حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده تصاویر این کارگاه آموزشی

 

اولین دوره از کارگاههای آموزشی مبانی حقوق بین المل بشردوستانه با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه ، روز پنچشنبه 13 مهرماه در موزه صلح برگزار شد.


در این برنامه آموزشی که با حضور 40 نفر از دانشجویان حقوق بین الملل و برخی از دانشجویان سایر رشته ها برگزار شد موضوعاتی از قبیل مبانی حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه، ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه،مروری بر معاهدات بین المللی مربوط به IHL، آشنایی با نهضت صلیب سرخ و هلال احمر ، مروری بر تاریخچه خلع سلاح شیمیایی و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و نیز نقش موزه های صلح در ترویج حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت.


 

 شرکت کنندگان در این کارگاه در پایان گواهی حضور در این برنامه آموزشی را دریافت نمودند.


IMG 6523


IMG 6533


IMG 6584


IMG 6619

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3