بازدید دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

arch-beheshti

شماری از دانشجویان معماری و علوم اجتماعی روز دوشنبه اول آبان ماه به همراه تنی چند از اساتید خود از موزه صلح تهران بازدید کردند. در این دیدار که با همراهی استاد محیط طباطبایی و بیان نکاتی از سوی ایشان همراه بود پیرامون موضوعات مختلفی از جمله موضوع صلح در هنر و معماری و نیز صلح در علوم اجتماعی بحث و گفتگو شد.

مشاهده تصاویر این بازدید

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3