معرفی شبکۀ آنلاین آموزش صلح

 

OPEN-logo

شبکۀ آنلاین آموزش صلح، پرتال شبکه‌محوری برای موسسه‌هایی است که هم در زمینۀ پژوهش و هم ترویج در مطالعات صلح و منازعات فعال هستند. موسسه‌های شرکت کننده در این شبکه می‌توانند برنامه‌ها و رویدادهایشان را به همراه لوگو و مشخصات خود و یک لینک مستقیم به وب‌سایتشان، به اطلاع علاقمندان برسانند.

اخبار برنامه‌ها و رویدادهای هر موسسه بر روی شبکۀ آنلاین آموزش صلح قرار می‌گیرد و بازدیدکنندگان علاقمند می‌توانند از طریق لینک‌های موجود برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت موسسه‌ها رجوع کنند.

 OPEN-logo

شبکۀ آنلاین آموزش صلح، پرتال شبکه‌محوری برای موسسه‌هایی است که هم در زمینۀ پژوهش و هم ترویج در مطالعات صلح و منازعات فعال هستند. موسسه‌های شرکت کننده در این شبکه می‌توانند برنامه‌ها و رویدادهایشان را به همراه لوگو و مشخصات خود و یک لینک مستقیم به وب‌سایتشان، به اطلاع علاقمندان برسانند.

اخبار برنامه‌ها و رویدادهای هر موسسه بر روی شبکۀ آنلاین آموزش صلح قرار می‌گیرد و بازدیدکنندگان علاقمند می‌توانند از طریق لینک‌های موجود برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت موسسه‌ها رجوع کنند.

شبکۀ آنلاین آموزش صلح، توسط دانشگاه صلحِ سازمان ملل متحد اداره می‌شود و استفاده از آن برای موسسه‌ها و بازدیدکنندگان رایگان است.

موزۀ صلح تهران هم به زودی با پیوستن به این شبکه، اخبار و رویدادهای خود را از طریق این وب سایت هم به اطلاع علاقمندان می‌رساند.

برای اطلاعات بیشتر و آشنایی با موسسه‌های عضو این شبکه، به این لینک مراجعه کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3