پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت یاد روز تمامی قربانیان سلاح های شیمیایی

Ban-Unاین یاد روز از سوی جامعه بین المللی برای احترام به تمامی قربانیان سلاح های شیمیایی در نظر گرفته شده است.

امسال به ویژه گرامی داشت این روز به هنگام است زیرا شبح سلاح های شیمیایی دوباره سایه شنیع خود را گسترده است. ادعاهای اخیر در مورد استفاده از این سلاح های تنفر آمیز و نامتجانس در سوریه به عنوان یادآوری اهمیت حیاتی ومداوم کنوانسیون سلاح های شیمیایی است.

کنوانسیون هم عملی و هم آرمانی است. ضمن ارائه چارچوبی برای اجرای خلع سلاح شیمیایی و تسهیل در استفاده صلح آمیز از علم شیمی، ابزاری بسیار نمادین، نمایانگرامتناع راسخ کشورهای عضو است که اجازه ندهند وحشیگری های گذشته تکرار گردد.

 

پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

به مناسبت یاد روز تمامی قربانیان سلاح های شیمیایی،

29 آوریل 2013 برابر با 9 اردیبهشت 1392

این یاد روز از سوی جامعه بین المللی برای احترام به تمامی قربانیان سلاح های شیمیایی در نظر گرفته شده است. امسال به ویژه گرامی داشت این روز به هنگام است زیرا شبح سلاح های شیمیایی دوباره سایه شنیع خود را گسترده است.

ادعاهای اخیر در مورد استفاده از این سلاح های تنفر آمیز و نامتجانس در سوریه به عنوان یادآوری اهمیت حیاتی ومداوم کنوانسیون سلاح های شیمیایی است.

کنوانسیون هم عملی و هم آرمانی است. ضمن ارائه چارچوبی برای اجرای خلع سلاح شیمیایی و تسهیل در استفاده صلح آمیز از علم شیمی، ابزاری بسیار نمادین، نمایانگرامتناع راسخ کشورهای عضو است که اجازه ندهند وحشیگری های گذشته تکرار گردد.

از زمان یادروز سال گذشته نزدیک به سه چهارم عامل های سلاح های شیمیایی به گونه ای قابل تایید، نابود شده اند. امسال این رقم نزدیک به 80 درصد می رسد. این پیشرفت ادامه دار شاهدی بر موثر بودن کنوانسیون و تلاش های سازمان منع سلاح های شیمیایی است.

اما رخداد های اخیر نشان می دهد، باید هوشیار بمانیم. تهدید سلاح های شیمایی ادامه دارد و 8 کشور به کنوانسیون ملحق نشده اند. تا زمانیکه کنوانسیون جهان شمول شود و آخرین زردخانه نابود گردد، بدهی ما به قربانیان سلاح های شیمایی پرداخت نشده باقی خواهد ماند.

در این یاد روز، اینجانب جامعه بین المللی را ترغیب می نمایم تلاش ها در راستای نجات جهان از شر سلاح های شیمیایی و سایر سلاح های کشتار جمعی را تشدید نماید. اجازه دهید با یکدیگر همکاری نموده تا تمامی کشور ها را به عضویت کنوانسیون در آوریم و اجرای کامل آن را ارتقا بخشیم. این اقدامی است که بر اساس آن می توانیم به بهترین وجه به قربانیان گذشته احترام گذاشته ونسل های آینده را ازتهدید سلاح های شیمیایی برهانیم.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3