موزه ها برای صلح : گذشته ، حال و آینده


 موزه ها برای صلح : گذشته ، حال و آینده

نویسندگان: Ikuro Anzai, joyce Apsel ,Syed Sikander Mehdi

تاریخ : September 2008

توضیحات : کمیته برگزارکننده ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح با همکاری موزه صلح کیوتو ژاپن

peace-past-present-and-future