خبرنامه ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح


خبرنامه ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح

تاریخ : October 2008

توضیحات  : مجموعه مقالات ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح 

the-6th-international-conference-of-museums-for-peace