به سوی صلح

 

عنوان کتاب : به سوی صلح

نویسنده : خاویر پرزد کوییار

مترجم  : حمید رضا  زاهدی

انتشارات : اطلاعات 1379

شابک : 8-444-423-964  

توضیحات:        
Be-soye-solh