بازدید آقای وستبی، نایب رئیس سازمان شهرداران صلح 1393/09/17