بازدید تعدادی از اساتید و پژوهشگران رشته حقوق از موزه صلح تهران 1392/12/02