بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی شایستگان از موزه صلح و برگزاری کارگاه آموزشی 1392/12/05