فرهنگ صلح براساس تعریف سازمان ملل

 

فرهنگ صلح بر اساس سازمان ملل

قطع نامه های سازمان ملل متحد:RES/A/5/13 : فرهنگ صلح و RES/A/243 : بیانیه برنامه عملیاتی برای ترویج فرهنگ صلح: فرهنگ صلح مجموعه ای از ارزش ها٬ نگرش ها٬ رفتارها و روشهای زندگی است که خشونت را نفی می کند و از منازعات پیش گیری می کند به این ترتیب که تلاش می کند ریشه های درگیری را شناسایی و از طریق گفتمان و مذاکره بین افراد٬ گروه ها و ملت ها آنها را حل کند.

برای برقراری صلح و جلو گیری از گسترش خشونت ما باید:

  • فرهنگ صلح را از طریق آموزش گسترش دهیم
  • ب هتوسعه پاسدار اقتصادی و اجتماعی کمک کنیم
  • احترام به تمامی حقوق بشر را گسترش دهیم
  • به دنبال برابری میان انسان ها باشیم
  • مشارکت مردم را گسترش دهیم
  • به افزایش درک٬ تحمل و همبستگی کمک کنیم
  • از روابط مشارکتی٬ جریان آزاد اطلاعات و دانش پشتیبانی کنیم
  • صلح و امنیت بین المللی را ترویج کنیم