برنامه

projects1

CW-Oral-History-project

تاریخ شفاهی جانبازان شیمیایی

Ghoghnos1

        پروژه ققنوس

Peace-Education1

  پروژه آموزش فرهنگ صلح

nk-tim

     نیکی‌های کوچک

Messengers-of-Peace

        پروژه سفیران صلح

peace-and-smile-2

       پروژه صلح و لبخند

Lest-we-forget1

          پروژه یاد یاران

Peace-Tours1

       پروژه تورهای صلح

     Art-for-peace2

     پروژه کارگاه‌های هنر برای صلح

peacecounts

پروژه صلح در شمار آید

Interns

فرصت کارورزی

Traveling-C-bomb-exhibition    

 پروژه نمایشگاههای سیار

جانبازان شیمیایی